آشنایی با امنیت اطلاعات و جنگ سایبری – بخش پنجم

انواع کنترل های امنیت اطلاعات در امنیت اطلاعات مقصود حفاظت از داده ها در یک سیستم اطلاعاتی در مقابل آشکارسازی، تغییر (دست کاری) یا تخریب غیر مجاز و محافظت از خود سیستم اطلاعاتی در برابر استفاده ی غیر مجاز، دستکاری یا انکار سرویس است. در عمل چنین حفاظتی توسط به کارگیری یک سری از کنترل […]